Samenvatting prof Em Jan Tollenaere: 'Waarom Kwantummechanica?'

Turnhouts Wetenschapscafé
Prof em Jan Tollenaere: 'Waarom kwantummechanica?'

Geen samenvatting voorhanden


Foto's Jan Tollenaere: 'Waarom Kwantemmechanica?'


Cartoons Gie Campo